Routes
 

Watermunt in Polder Bloemendaal

Watermunt in Polder Bloemendaal

 
Wandelroute vanuit Gouda - Bloemendaalseweg (5,6 km)
 
Oogsttijd: het hele jaar
 
Ingrediënten: watermunt, appels, brandnetel, mispels
 
Startpunt

Startpunt voor deze wandelroute is de kruising Bloemendaalseweg – Burgemeester van Reenensingel. Parkeergelegenheid alleen in de omliggende wijk.

Per openbaar vervoer bereikbaar vanaf Gouds C.S. met bus 4 richting Gouda, uitstappen halte Gouda Riethoek, dan 300 meter doorlopen naar de Bloemendaalseweg.

Routebeschrijving

De complete route is 5,6 km. U kunt er ook voor kiezen alleen het eerste deel te lopen (ruim 2 km.) 

Het startpunt is het begin van de Bloemendaalse weg, de weg is alleen voor aanwonenden met de auto bereikbaar. Langs de Bloemendaalseweg is in de oevers watermunt te vinden.

Voor dat de Bloemendaalseweg onder de snelweg doorgaat is aan de rechterzijde, naast de manege een kleine boomgaard aanwezig. In de boomgaard zijn onder andere appels te plukken. Doorlopend over het pad staan langs het open veld met de waterpartijen staan diverse mispelbomen. Ook brandnetels zijn hier te vinden

Volg de Bloemendaalseweg, sla rechtsaf bij de manege door de boomgaard. Na de brug linksaf het wandelpad op gaan. Volg het pad rechtdoor, links aanhoudend, totdat u bij de open weide met de waterpartijen aankomt, daar vindt u de mispels. Vervolg de route door links aanhoudend door het bos terug te lopen naar de Bloemendaalse weg. Om terug te keren naar het startpunt gaat u naar links, terug over de Bloemendaalseweg naar de kruising.

Aanvullende route

De route is te verlengen met een rondwandeling over het Polderpad, Winterdijk en Laarzenpad door Polder Bloemendaal. Dit pad gaat grotendeels dwars door de weilanden over het grondgebied van Staatsbosbeheer. Het is niet is toegestaan zich buiten de aangegeven route te begeven. Deze toegangsregel staat ook op de bebording.

Deze aanvullende route van 3,7 km kun je bereiken vanaf de manege de Bloemendaalseweg te volgen onder de A12 door. Na huisnr. 23 linksaf de brug over naar het weiland. Via een overstapje over een hek kom je in het reservaat van Staatsbosbeheer. Volg de rode paaltjes door de weilanden. Na wandelbankjes en een hoge brug komt je op de Winterdijk. Hier linksaf.

Op de Winterdijk vind je o.a. madeliefjes, brandnetel, hondsdraf, smalle weegbree en vogelmuur voor een lekkere salade.

Na enkele honderden meters bij de tweede betonnen brug linksaf weer het weiland in en de rode paaltjes blijven volgen. (onderweg zie je o.a. brandnetel, witte dovenetel en veldzuring). Je loopt langs diverse smalle hakhoutbospercelen. Aan het eind kom je uit op een fietspad (Otweg), hier linksaf. Aan het einde van het fietspad kom je bij de kruising met de Bloemdaalseweg. (Bushalte busnr. 726, Arriva). Ga hier rechtsaf weer onder de A12 door, je komt dan weer uit bij de manege.

Deze route is samengesteld door Landschapsbeheer Zuid-Holland; het aanvullende deel is samengesteld door Bureau Mens & Groen in opdracht van De Groene Motor.

Bijzonderheden

Polder Bloemendaal

De polder Bloemendaal ligt deels in Gouda en deels in Waddinxveen. De polder is een typisch Hollands landschap met lange sloten en smalle percelen. Het is bijna 1000 jaar geleden ontgonnen door de aanleg van sloten dwars op de ontginningsassen: de Henegouwerweg, de Winterdijk en de Bloemendaalseweg. Zo is het poldergebied met vele vaarten ontstaan. Het is de oudste polder van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De naam Blommendale werd voor het eerst in 1298 op de kaart vermeld. De bebouwing in de polder concentreerde zich aanvankelijk langs de Bloemendaalseweg. De ‘Heerlijkheid Bloemendaal’ was tussen 1798 en 1811 zelfs nog even een zelfstandige gemeente. In 1870 ging het samen met Noord- en Zuid-Waddinxveen en werd de basis gelegd voor de huidige gemeente Waddinxveen.

De Bloemendaalseweg heeft een historie die honderden jaren teruggaat. Vanaf deze weg is de polder ontgonnen tot de Winterdijk enerzijds en de Baarsjeskade anderzijds. De Bloemendaalseweg loopt vanaf de polder tot in het centrum van Gouda. De bewoners leefden er eeuwenlang van akkerbouw, veeteelt en de jacht. Aan de weerszijden van de Bloemendaalseweg liggen (monumentale) boerderijen. Ook zijn er daglonerswoningen die werden bewoond door de veenwerkers die in het gebied werkten. Een aantal woningen kan nog steeds alleen worden bereikt via draai- en ophaalbruggen, maar middenin zijn er ook veel vaste bruggen gerealiseerd. Het water aan weerszijden van de weg werd druk bevaren met schouwen, die tussen het buitengebied van Gouda allerlei producten vervoerden. Diverse hofsteden (boerderijen) aan Goudse kant dienden vandaag de dag als recreatieve, sociale en culturele doelen zoals de Kinderboerderij (nummer 34a) en de Werkschuit (nummer 48.)

Hoewel de bebouwing van Waddinxveen en Gouda zichtbaar is vanaf de Bloemendaalseweg, bepalen het water, de knotwilgen en de lindes voornamelijk het karakter. In de brede sloten voelen de eenden, kikkers en reigers zich thuis.

In de polder Bloemendaal is een aantal langgerekte petgaten en legakkers te zien. Pet betekend letterlijk put en de ‘boerenkuilen’ zijn het gevolg van individuele vervening. Vroeger werd in het voorjaar uit het veen precies zoveel turf gedolven, als voor een stookseizoen nodig was. Het ontstane gat vulde zich met water. Bij latere grootscheepse vervening werd de turf gebaggerd uit deze langgerekte petgaten. Deze werden ook wel trekgaten genoemd. De gewonnen turf werd gedroogd op smalle stroken langs, de legakkers. In het landschap bleven langgerekte plassen achter. Door de golfslag van het water verdwenen op den duur de vaak smalle legakkers en konden grotere vaarten en meren ontstaan. De Polder herbergt ook een aantal koebochten; dit zijn plaatsten in een weiland waar vroeger de koeien werden gemolken. Om deze activiteiten bij slecht weer voor zowel de boer als de koeien zo aangenaam mogelijk te maken, werden er bosjes aangeplant ter bescherming tegen wind en regen.

Het vele water en de venige poldergrond brengt hele speciale natuur met zich mee. Zo zijn er veel weidevogels. In het voorjaar kan je genieten van buitelende kieviten, grutto’s en tureluur. In de wintermaanden zijn het vooral eenden en ganzen die de een schouwspel de polder in brengen.

Bron: Brochure Wandelen in het Groene Hart van Polder Bloemendaal – een uitgave van gemeente Waddinxveen en Gouda.

___________________________________________________________

Winkels

Kinderboerderij Gouda Bloemendaalseweg 34a Gouda
www.kinderboerderijgouda.nl

Boerderijwinkel Ouders Vrucht Bloemendaalseweg 50 Gouda
Boerderijwinkel

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag open van 9.30 uur tot 12.30 uur
zaterdag van 09.30 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur

De Natuurwinkel Lange Groenendaal 99 Gouda
www.natuurwinkelgouda.nl

Openingstijden:
maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en zaterdag van 8.30 - 18.00
donderdag en vrijdag van 8.30-19.00


Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand. Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen. Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en paddenstoelen nog moet leren kennen. Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: laten staan!

De inhoud van de routebeschrijving en de bijbehorende recepten vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de samensteller van deze route.
 
print route print route
wandelroute Wandelroute vanuit Gouda - Bloemendaalseweg (5,6 km)
wanneer oogstenOogsttijd
het hele jaar
Winkel voor aanvullende ingrediëntenWinkel voor extra ingrediënten
  • Boerderijwinkel Ouders Vrucht
  • De Natuurwinkel
  • Kinderboerderij Gouda
streekrecepten
Streekrecepten
Watermunt
Mispels
Zuid-Hollands landschap
Gele lis
bijbehorende recepten
Overige recepten
 
verder lezen
Verder lezen